எங்களை பற்றி

வரவு செலவு விவரங்கள்

நாங்கள்

இளையதலைமுறை

வரவு செலவு விவரங்கள்

மே - நவம்பர் 2016

நிதியாண்டு 2016-2018 01-ஏப்ரல்-2016 முதல் 31-மார்ச்-2018 வரையிலான இளையதலைமுறை சமூக விழிப்புணர்வு அமைப்பின் வரவு செலவு கணக்கு விவரங்கள் தங்களின் பார்வைக்கு

imag

வரவு செலவு விவரங்கள்

டிசம்பர் 2016

imag

வரவு செலவு விவரங்கள்

ஜனவரி 2017

imag

வரவு செலவு விவரங்கள்

ஜனவரி 2017

imag

வரவு செலவு விவரங்கள்

பிப்ரவரி2017

imag

வரவு செலவு விவரங்கள்

மார்ச்2017

imag

வரவு செலவு விவரங்கள்

ஏப்ரல் - மே 2017

imag

வரவு செலவு விவரங்கள்

மே - ஆகஸ்டு 2016 - 18

imag

வரவு செலவு விவரங்கள்

ஆகஸ்டு2017

imag

வரவு செலவு விவரங்கள்

நவம்பர் 2017

imag

வரவு செலவு விவரங்கள்

ஏப்ரல் - மார்ச் 2017 - 18

imag

வரவு செலவு விவரங்கள்

ஜூன் - மார்ச் 2016 - 17

imag

வரவு செலவு விவரங்கள்

மே - மார்ச் 2016 - 17

imag